Diensten

Diensten

Een goede technische oplossing begint bij technische kennis en uitvoeringservaring. Wij vertalen deze kennis en ervaring naar de voorbereiding en uitvoering van projecten.

Engineering

Technisch ontwerp

Van eerste schets tot detailontwerp, Groningen Engineering kan het werk tot in ieder gewenst detailniveau opleveren. 

Hiervoor kunnen we totaal- en bovenaanzichten met detail- en profielentekeningen van kruisingen met overige ondergrondse infra of civiele werken maken die nodig zijn om tot een duidelijk technisch ontwerp te komen. Om de foutgevoeligheid te verminderen en snel te kunnen anticiperen bij onvoorziene wijzigingen tijdens de uitvoering kunnen we indien nodig het ontwerp in 3D uittekenen of uitwerken in ArcGis.

Na uitvoering van het werk zijn we in staat om As-Built dossiers opstellen waarbij tekeningen ook direct bruikbaar zijn voor aanmelding bij het kadaster.

Sterkteberekeningen

De normen stellen hoge eisen aan het ontwerp van leidingen in de Nederlandse ondergrond. Sterkte berekeningen zijn een belangrijk onderdeel om de integriteit van het ontwerp aan te tonen. Groningen Engineering heeft de expertise in huis om finite-element berekeningen uit te voeren.

Minstens zo belangrijk voor een goede berekening zijn de kenmerken van de lokale ondergrond, omgevingssituatie en toegepaste materialen. Wij kijken hier altijd met een kritische blik naar en vertalen dit naar een praktisch uitvoerbaar ontwerp.

Vergunningen

Voor de planning van projecten is het essentieel dat het vergunningstraject soepel verloopt. Vertraging kan in een later stadium veel geld kosten. Als Groningen Engineering kunnen we u ontzorgen door dit volledig te begeleiden. 

We inventariseren welke vergunningen er benodigd zijn en de eisen en randvoorwaarden die ze stellen. Of het nu gaat om omgevingsvergunning, keurvergunningen, WBR vergunningen of voor het lozen en onttrekken van grondwater. We gaan met de vergunningverlenende instantie, zoals waterschappen, rijkswaterstaat, provincies of gemeente om tafel om te komen tot een ontwerpoplossing. Vervolgens toetsen we of het ontwerp vergunbaar is.

Hydraulische analyse

Wat is de juiste afmeting voor de pijpleiding? Wat is het optimale systeem voor een warmte of waternet met meerdere afnemers en aanbieders? Wij helpen graag om deze vragen te beantwoorden.

Groningen Engineering maakt hydraulische analyses en adviseert over de implicaties van de uitkomsten. We bepalen de optimale leidingdiameter voor het complete net of componenten daarvan. In onze analyses onderzoeken we debieten, temperatuurverloop en drukverliezen en nemen dit mee in ons advies.  

Advies

Tracestudies

Een gedegen leiding project begint met een gedegen tracé- en/of haalbaarheidsstudie. Groningen Engineering onderzoekt de kansen, risico’s, knelpunten van verschillende tracés om deze tegen elkaar af te wegen. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de omgeving van het project waarin het project zal worden uitgevoerd, het belang van de opdrachtgever en de verlichtende of juist verzwarende omstandigheden die daarin meespelen. Op basis van deze analyses kunnen we u voorzien van advies op maat. 

Vanuit de analyses kunnen vervolgens businesscases worden opgesteld. Hierin zijn realistische kostenramingen en knelpuntenanalyses belangrijk. Deze kunnen wij voor u opstellen of in adviseren. Hierbij we oog voor aandachtpunten in de uitvoering en stakeholders die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het tracé.

Ramingen en kostenadvies

Voor de ontwikkeling van een warmtenet spelen realistische kostenraming een sleutelrol binnen het ontwerp- en ontwikkelproces. Ook voor andere typen pijpleidingsystemen zijn deze onmisbaar. Bij Groningen Engineering kunnen we globale en gedetailleerde kostenramingen maken voor iedere fase van het traject.

We zijn in staat om verschillende calculatiemethodieken uit te voeren. Is een globale raming van investeringskosten benodigd om de ideevorming te ondersteunen? Of juist een gedetailleerde raming om in een aanbestedingsprocedure de aanbiedingen te kunnen beoordelen? Vanuit onze ervaring en expertise geven we altijd een realistisch advies.

Wij onderhouden altijd nauwe contacten met onze opdrachtgevers en toetsen de ramingen met daadwerkelijke uitvoeringskosten en prijsinformatie uit de markt. Zo zijn wij altijd op de hoogte van de markt.

Bussinescases

Van coöperaties of gemeenten die een lokaal warmtenet overwegen tot datacenters of energiecentrales die een warmte- of stoomnetwerk willen ontwikkelen. De businesscase voor een complex pijpleidingsysteem is niet altijd eenvoudig. Als experts in ondergrondse transportleidingen adviseert Groningen Engineering over alle kosten en opbrengsten die komen kijken bij de ontwikkeling en realisatie. We kennen de uitdagingen van complexe ondergrondse transportleidingen én de kosten en opbrengsten die daarbij horen. Hierdoor kunnen we opdrachtgevers optimaal ondersteunen bij hun businesscases.

Projectmanagement

Het bewaken van budget, planning, risico beheersing en kwaliteit is waar het om draait bij project management. Groningen Engineering kan de project management verzorgen bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe leidingsystemen, omgevingsmanagement in het ontwerp- en vergunningsfase en directievoering tijdens de uitvoering. We hebben namelijk niet alleen verstand van technische vraagstukken maar zijn ook communicatief en organisatorisch sterk. 

Society of Engineers

Groningen Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Grond Ingenieurs
Logo Barcelona Engineering